Make it right

ДИБАЙНД ЕООД разработва и разпространява висококачествени софтуерни продукти. Интегрираме иновативни компонентно-ориентирани web технологии с последно поколение платформа за достъп до бази данни, които допълваме с разработки на компанията. Така постигаме изключителна гъвкавост, устойчивост и скалируемост на приложенията.

Нашите продукти:

Твоите фактури
Твоите фактури
Електронни Фактури, Проформа фактури, Кредитни и Дебитни известия
  • Бързо, лесно и сигурно издаване и съхранение на фактури и известия към тях
  • Извличане на данни за контрагенти от публични източници. Проверка на ДДС-ИН
  • БЕЗПЛАТНО до 5 документа / месец. Ниски цени
  • Приемане на онлайн плащания с банкови карти и през Ипей
  • Редактор за собствени шаблони за фактури и електронна поща
  • Предназначен за фирми и самонаети лица, които приемат безкасови плащания
Кредит Мениджър
Кредит Мениджър Кредит Мениджър е уеб информационна система за обслужване на дейността на небанкови финансови институции, обхващаща необходимата функционалност по обработката и съхранение на данните за кредитополучателите и техните кредити.
Отчети за Централен Кредитен Регистър
Отчети за ЦКР
Приложението е в помощ на финансови институции предоставящи кредит и финансов лизинг, които съгласно Наредба 22 на БНБ са длъжни да събират, поддържат и предават в БНБ актуална информация за клиентите кредитополучатели, всички новоразрешени кредити и текущото състояние по отпуснатите кредити.
VNC Client
Отчети за ЦКР
Предназначен е за администрация на отдалечени машини. Посредством VNC протокола екрана на отдалечената машина се визуализира на локалния компютър и може да се управлява с помощта на локалните мишка и клавиатура.